Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Procedura organizacji zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe
 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające z publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych
 • Rozporządzenie MEN z dn. 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach.
 • Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolbuszowej 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizowane w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Kolbuszowej, ma na celu:

 1. Wielospecjalistyczną pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie
 2. Stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego oraz społeczno- emocjonalnego dziecka
 3. Wyrównywanie występujących u dziecka deficytów rozwojowych
 4. Wspomaganie rozwoju dziecka w jego środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w relacji rodzic/ opiekun prawny- dziecko.
 5. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 II

POWOŁANE ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (WWRDZ),
JEGO SKŁAD  I ORGANIZACJA PRACY

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powoływany i nadzorowany jest przez Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolbuszowej, odrębnie dla każdego dziecka, na podstawie:
 1. wniosku rodzica/opiekuna prawnego do Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 1. W skład zespołu wchodzą:
 1. Pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog,
 2. Psycholog,
 3. Logopeda, neurologopeda, surdologopeda,
 4. Inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, np. terapeuta pedagogicznym specjalista w zakresie autyzmu.
 1. Pracą zespołu kieruje koordynator zespołu powołany przez dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolbuszowej.
 2. Zespół terapeutyczny spotyka się systematycznie (zgodnie z harmonogramem posiedzeń) w celu:
 1. Organizacji pracy zespołu wczesnego wspomagania,
 2. Omówienia spraw bieżących dotyczących funkcjonowania dziecka,
 3. Analizy postępów dziecka i dokonania ewaluacji programu zajęć.
 1. Dokumentacja WWRDz obejmuje:
 1. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 2. Wniosek rodzica /opiekuna prawnego o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 3. Zarządzenie Dyrektora poradni o powołaniu zespołu do pracy z danym dzieckiem,
 4. Indywidualny program wczesnego wspomagania,
 5. Harmonogram – terminy zajęć ustalane są na bieżąco z rodzicami,
 6. Kontrakt zawarty pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a specjalistami pracującymi z dzieckiem,
 7. Przebieg spotkań, potwierdzający pracę specjalistów WWRDz z dzieckiem
 8. Harmonogram superwizja i spotkań zespołów specjalistów.
 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
 1. Organizuje się w wymiarze od 4 do 8  godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,
 2. Odbywają się zgodnie z ilością godzin przyznanych dziecku przez zespół WWRDz, według ustalonego harmonogramu zajęć,
 3. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, bądź w 2-3 osobowych grupach dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.

Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rodzaju dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.

III

ZADANIA ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 1. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy:
 1. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
 2. nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 3. opracowanie i realizowanie indywidualnego programu terapii dziecka z uwzględnieniem działań wspierających jego rodzinę w realizacji programu,
 4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

2.Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:

 1. modelowanie pracy z dzieckiem, udzielanie porad i instrukcji dotyczących pracy z dzieckiem,
 2. udzielanie pomocy w zakresie nabywania i kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
 3. udzielanie porad dotyczących przystosowania warunków domowych do potrzeb dziecka oraz pozyskiwania i wykorzystywania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i sprzętu,
 4. udzielanie instruktażu i konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
 5. wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,

3.Zespół działa w oparciu o „Regulamin pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolbuszowej”.

IV

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 1. Koordynator  zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
 1. Koordynuje pracę zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, monitoruje dokumentację,
 2. Odpowiada za przygotowanie przez zespół programu terapeutycznego, prawidłowe dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym spotkań zespołu WWRDz,
 3. Organizuje cykliczne spotkania zespołu, które poświęcone są omówieniu problemów dziecka i jego rodziny, ewaluacji programów, a także ustalaniu dalszego przebiegu i rodzaju zajęć specjalistycznych dla dziecka,
 4. Informuje dyrektora o poczynaniach zespołu.
 1. Psycholog:
 1. Przeprowadza diagnozę psychologiczną w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,
 2. Ustala wraz z innymi członkami zespołu WWRDz indywidualny program terapeutyczny,
 3. Prowadzi zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
 4. Wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
 5. Udziela rodzicom pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wskazówek do pracy z dzieckiem,
 6. Koordynuje współpracę z rodzicami,
 7. Na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię psychologiczną.

 

 1. Pedagog specjalny / terapeuta:
 1. Przeprowadza diagnozę pedagogiczną w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,
 2. Ustala wraz z innymi członkami zespołu WWRDz indywidualny program terapeutyczny,
 3. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dzieckiem mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
 4. Przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
 5. Wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
 6. Na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię pedagogiczną.

 

 1. Logopeda:
 1. Przeprowadza diagnozę logopedyczną,
 2. Ustala wraz z innymi członkami zespołu WWRDz indywidualny program terapeutyczny,
 3. Prowadzi terapię logopedyczną, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
 4. Przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
 5. Wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
 6. Na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię pedagogiczną.

 

 1. Rehabilitant / specjalista z zakresu usprawniania ruchowego:
 1. Ustala wraz z innymi członkami zespołu WWRDz indywidualny program terapeutyczny,
 2. Prowadzi zajęcia mające na celu pobudzanie rozwoju dziecka, a w szczególności naprowadzanie na prawidłowy wzorzec ruchowy i aktywne wykonywanie ruchu, stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
 3. Przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
 4. Wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka.

V

DOKUMENTACJA PRACY ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach zajęć wczesnego wspomagania poprzez:

 1. Prowadzenie indywidualnych dzienników zajęć,
 2. Opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych,
 3. Opracowanie oceny postępów dziecka,
 4. Opracowanie specjalistycznych opinii.

VI

WYMIAR, MIEJSCE PRACY I RODZAJE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną przez terapeutę określonej specjalności według ustalonego harmonogramu,
 3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 5. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do:
 1. Udziału w zajęciach prowadzonych z dzieckiem oraz w zajęciach organizowanych dla  rodziców/opiekunów dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 2. Informacji na temat potrzeb, możliwości i postępów czynionych przez dziecko,
 3. Uzyskiwania porad, instrukcji i konsultacji dotyczących pracy z dzieckiem,
 4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących indywidualnego programu pracy z dzieckiem.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:
 1. Systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań,
 2. W razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie sekretariatu poradni o nieobecności dziecka (telefonicznie, osobiście lub pisemnie) w celu ustalenia nowego terminu,
 3. Nieprzyprowadzania na zajęcia dzieci chorych.
 1. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia.

 

Procedura została opracowana na zebraniu samokształceniowym pracowników poradni w dniu  22 grudnia 2017r. Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Procedura  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46)

1. W placówce skargi i wnioski przyjmowane są przez:

 • dyrektora,
 • osobę upoważnioną przez dyrektora.

2. Pełnoletni klienci poradni lub ich rodzcie/opiekunowie prawni mają prawo zgłaszać uwagi, w tym skargi i wnioski, na temat funkcjonowania poradni z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor poradni - organ prowadzący - Kuratorium Oświaty.

3. Miejscem przyjmowania wniosków i skarg jest gabinet dyrektora poradni, pokój 109, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub sekretariat - pokój 108.

4. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski osobiście w każdy wtorek w godzinach od 10 do 12.

5. Informacja o przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków podana jest do wiadomości na stronie: www.poradnia.kolbuszowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w poradni.

6.Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczą, a także ustnie.

7. Pracownik poradni, do którego wpłynęła skarga dotycząca działalności poradni jest zobowiązany przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi poradni.

8. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

9. Rejestr skarg uwzględnia następujące elementy:

 • liczba porządkowa,
 • data wpływu skargi / wniosku,
 • osoba lub instytucja wnosząca skargę / wniosek, jej adres,
 • informacja na temat przedmiotu skargi / wniosku,
 • termin załatwienia skargi / wniosku,
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej  za załatwienie skargi/wniosku,
 • data załatwienia,
 • krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.

10. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości poradni.

11. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zwierają imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego.

Kwalifikowanie skarg i wniosków

1.Kwalifikowania spraw jako skargi / wniosku dokonuje dyrektor.

2. Każda  sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga / wniosek wpisana jest do rejestru skarg i wniosków.

3. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor zwraca się do wnoszącego o wyjaśnienie lub uzupełnienie.

4. Skargi / wnioski, które nie należą do kompetencji poradni, rejestruje się, a następnie wraz z pismem przewodnim przesyła zgodnie z właściwością do odpowiedniego organu, zawiadamiając o  tym równocześnie wnoszącego, albo zwraca się wnoszącemu, a kopie pisma zostawia się w dokumentacji poradni.

5. Skargi / wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, rejestruje się, następnie pismem przewodnim odsyła odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawia się w  dokumentacji placówki.

6. Skargi / wnioski anonimowe (tj. bez danych personalnych nadawcy) po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpatrzenia.

7. Jeżeli przekazana anonimowo skarga zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa przeprowadza się postępowanie sprawdzające występowanie zagrożenia i podejmuje się działania zmierzające do usunięcia go.

Rozpatrywanie skarg i wniosków

1.  Skargi / wnioski rozpatruje dyrektor poradni lub pod jego  nieobecność upoważniona przez dyrektora osoba.

2.Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrywania tej osobie.

3. Z wyjaśnienia skargi / wniosku sporządza się następującą dokumentację:

 • oryginał skargi / wniosku,
 • notatka służbowa informująca o sposobie załatwienia skargi / wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
 • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśnienia skargi / wniosku,
 • odpowiedź do wnoszącego, w której zostal powiadomiony o  sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
 • inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga,

4. Odpowiedź do wnoszącego powinna zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów / wniosków zawartych w  skardze / wniosku,
 • faktyczne i prawne uzasadnienie, jeśli skarga / wniosek została załatwiona odmownie,
 • imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

5. Pełna dokumentacja  po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie poradni.

6.Skargę / wniosek rozpatruje się niezwłocznie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia.

7. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 4 listopada 2017 r.

Procedura  ubiegania się o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 1. Przygotowanie przez szkołę oceny opisowej dziecka/ucznia uwzględniającej analizę funkcjonowania oraz efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 1. trudności w funkcjonowaniu  ucznia opisane przez wychowawcę z uwzględnieniem wpływu przebiegu choroby oraz ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia,
 2. opinie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem zawierającą informację na temat ograniczeń w zakresie możliwości udziału w zajęciach,
 3. formy dotychczas udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Uzyskanie przez rodziców zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i wpływie przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia/dziecka (wydane przez specjalistę).
 2. Złożenie wniosku do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej o badanie dziecka i wydanie opinii (w załączeniu dokumentacja szkolne i medyczna).
 3. Przeprowadzenie pełnej diagnozy na terenie poradni.
 4. Analiza wyników badań i przedłożonej dokumentacji.
 5. Pozytywne lub negatywne rozpatrzenie wniosku.

Procedury badania dzieci sześcioletnich i wydawania opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego

 1. Diagnozę na terenie poradni przeprowadzają dwie osoby.
 2. Diagności zasięgają opinii wychowawcy dziecka. W przypadku braku opinii, odnotowujemy to w treści wydanego dokumentu.
 3. Należy dołączyć druk pediatryczny.
 4. Opinie będą wydawane na pisemny wniosek rodzica, po przeprowadzeniu  badań i dostarczeniu dokumentacji.
 5. Dzieciom, u których stwierdzono gotowość szkolną na wniosek rodzica może zostać wydana opinia w sprawie osiągnięcia gotowości szkolnej.
 6. W każdym roku zostanie sporządzona lista dzieci, które osiągnęły gotowość szkolną i nie miały wydanej opinii w tej sprawie.
 7. Opinie będą wydawane od 1 kwietnia bieżącego roku.
 8. Opinie mogą być wydawanie do końca sierpnia bieżącego roku.

Procedury postępowania przy wydawaniu opinii o indywidualnym programie lub toku nauki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej

(opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki)

1.  Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

 • uczeń - z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
 • rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
 • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.

2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Dyrektor szkoły występuje pisemnie do poradni w celu uzyskania opinii o indywidualnym programie lub toku nauki i dołącza kserokopię następujących dokumentów:

 • opinia rady pedagogicznej,
 • opinia wychowawcy i nauczyciela przedmiotu, w zakresie którego uczeń będzie realizował indywidualny program lub tok nauki,
 • dyplomów potwierdzających  szczególne osiągnięcia ucznia z przedmiotu, w zakresie którego uczeń ubiega się o indywidualny program lub tok nauki (konkursy i olimpiady na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym),
 • świadectwa szkolnego z poprzedniego roku szkolnego lub wykazu ocen z I półrocza nauki w danym roku szkolnym.

4. Kryteria przyznanie pozytywnych opinii o indywidualnym ulub toku nauki:

 • ponadprzeciętny lub wysoki poziom inteligencji,
 • wybiórcze, szczególne uzdolnienia w danej  dziedzinie kierunkowej, przy co najmniej przeciętnych ogólnych możliwościach intelektualnych,
 • celujące wyniki w nauce przedmiotu, w zakresie którego uczeń ubiega się o indywidualny program lub tok nauki,
 • wysoka motywacja, ciekawość poznawcza,
 • dojrzałość emocjonalno-społeczna,
 • potwierdzenie szczególnych osiągnięć w konkursach i olimpiadach (tytuł laureata, olimpijczyka):
 • szkoła podstawowa (kl.IV - VIII) - laureaci konkursów powiatowych, wysokie miejsca w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych,
 • szkoły ponadpodstawowe - laureaci konkursów wojewódzkich, laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

W przypadku potrzeby przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego ucznia w szkole ponadpodstawowej (od 01.09.2012 r.) po raz pierwszy w sprawie wydania opinii o występowaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym dostosowaniu wymagań edukacyjnych i warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zachowuje się następujące procedury postępowania:

 • Wniosek może złożyć nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole lub rodzice (prawni opiekunowie) albo pełnoletni uczeń.
 • Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Wzór wniosku dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej (www.poradnia.kolbuszowa.pl) w zakładce „druki do pobrania”
 • Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
 • Konieczna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia dołączona do wniosku.
 • Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań).
 • Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej
 • Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przekazaniu wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 • Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego oraz informuje o tym szkołę.

Procedury opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. Nr 228, poz. 1491)

,„ § 6a. (nowy tryb uzyskania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się);

1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana także uczniowi szkoły ponadpodstawowej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia”

 

Regulamin przyjęć do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolbuszowej.

 

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej jest placówką oświatową.

2. Wszystkie formy pomocy udzielane są bezpłatnie.

3. Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kolbuszowskiego. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły pomocy udziela poradnia ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Dzieci i młodzież rejestrowane są do poradni na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. Do zgłoszenia wskazane jest dołączenie (w zależności od problemu) stosownej opinii przedszkola, szkoły o uczniu. Wymagany jest również numer PESEL.

 • Badania uczniów z trudnościami w nauce oprócz zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów/wymagają przedłożenia druku "Opinia o uczniu z trudnościami dydaktycznymi" wypełnionego przez nauczyciela wychowawcę.
 • Badania uczniów w kierunku stwierdzenia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji rozwojowej) oprócz zgłoszenia wymagają przedłożenia druku "Opinia o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu" wypełnionego przez nauczyciela polonistę.

5. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie poradni (p.108) w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00.

6. Zainteresowani są informowani osobiście lub telefonicznie o terminie wizyty (dzień, godzina).

7. W razie potrzeby poza kolejnością rozpatrywane są wnioski i zgłoszenia dotyczące:

 • spraw rozpatrywanych przez Zespół Orzekający (wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju),
 • interwencji kryzysowych (np. zagrożenie samobójstwem, depresja, przeżycia traumatyczne),
 • inne szczególne przypadki na podstawie przedstawionej dokumentacji (medycznej, sądowej).

8. Badania w zakresie wydania opinii o przyśpieszeniu lub odroczeniu obowiązku szkolnego przeprowadzane są od kwietnia do końca sierpnia każdego roku i oprócz zgłoszenia wymagają przedłożenia „Informacji o gotowości szkolnej” opracowywanej przez wychowawcę przedszkola oraz wyniku badania pediatrycznego.

9. Badania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są indywidualnie lub grupowo.

10. Wszelkie formy terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej) realizowane są według  uprawnień pracowników poradni do udzielania takich form pomocy.Terminy i częstotliwość spotkań ustala się zgodnie z zaleceniem terapeuty.

11.Terminy badań, terapii,, które zostały odwołane przez pracownika poradni (z powodu choroby lub wyjazdu służbowego) są wyznaczone przez uprawnioną osobę w pierwszym możliwym terminie.

12.W przypadku, gdy zgłoszone dziecko (pełnoletni uczeń) było diagnozowane w innych poradniach lub placówkach wskazane jest przedstawienie posiadanej dokumentacji.

13.Stosowne druki wymaganych dokumentów można pobrać ze strony internetowej poradni (www.poradnia.kolbuszowa.pl), w zakładce „Druki do pobrania”.

14.Opinie, orzeczenia i informacje (po powiadomieniu sms) odbierane są osobiście przez wnioskodawcóww sekretariacie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00.

15.Na badania i terapie przyjmujemy dzieci zdrowe.

16.Wyjazdy pracowników do szkół, przedszkoli i placówek wymagają wcześniejszego pisemnego zgłoszenia.

17.Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, jak i administracji oraz obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.