Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Statut poradni

Statut poradni (2)

Statut

Poradni Pedagogicznej w Kolbuszowej

Tekst ujednolicony

Postanowienia wstępne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej realizuje zadania statutowe zgodnie z przepisami:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943, 1985 i 21690 oraz z 2017r. poz. 60, 949, 1292).
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.)
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela –
  (Dz. U. z 2016r. poz. 1379) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60 i 949) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 24 maja 2017r.
 4. Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
 5. Rozporządzenie MEN z 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1743).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 199) z późniejszymi zmianami (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2017r poz.1647).

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r. poz. 5320) z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017r. poz.1591).

§ 1.

 

Ilekroć w statucie jest mowa o „poradni” należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kolbuszowej, a przez „ustawę” Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.

 

§ 2.

Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Kolbuszowski.

§ 3.

 

Poradnia jest placówką publiczną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 4.

 

Celem poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży do 19 roku życia pomocy psychologiczno- pedagogicznej,  pomocy w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, a także udzielaniu rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

§ 5.

 

1. Nazwa poradni brzmi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

2. Ustalona nazwa jest używana przez poradnię w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej.

3. Siedziba poradni znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul.11-go Listopada 10.

4. Poradnia zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 147,4 m2 na podstawie umowy użyczenia z dnia 31 stycznia 2003r. Dodatkowo dzierżawi pomieszczenie służące do terapii małych dzieci.

5. Poradnia używa dwóch podłużnych pieczęci o treści:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

tel. 17/22 71 156

NIP 814-13-29-640 REGON 001030173

6. Dostęp do pieczęci ma dyrektor poradni oraz pracownicy administracyjni.

7. Organem nadzorującym jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

8. Rejon działania poradni obejmuje miasto i gminę Kolbuszowa oraz gminy : Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów.

1) Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

2) W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

3) Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

9. Obsługę finansowo-kadrową poradni prowadzi Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej, co reguluje uchwała nr XIX/110/2000 Rady Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 28.VIII.2000r.

10. Poradnia jest jednostką budżetową.

 

§ 6.

Organami poradni są :  1) dyrektor poradni

                                    2) rada pedagogiczna

 

§ 7.

 

 1. Poradnią kieruje dyrektor, który jest pracodawcą dla pracowników: pedagogicznych, lekarza, administracji i obsługi. Ustala zakres ich czynności i kompetencje zgodnie z przepisami i potrzebami placówki.
 2. Stanowisko dyrektora powierza Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego.
 3. Dyrektora wyłania się w drodze konkursu na okres 5 lat wg odrębnych przepisów.
 4. Dyrektor poradni w szczególności:
 1. kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę poradni,
 5. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk studenckich.
 6. powołuje zespoły orzekające,
 7. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym,
 8. prowadzi kontrolę zarządczą.

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy i w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania  i zwalniania  pracowników poradni,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom poradni,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla  pracowników  poradni.

 

 1. Dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.

 

    7. W razie nieobecności dyrektora, jego kompetencje przejmuje i pełni,      powołana przez radę pedagogiczną zastępująca osoba, upoważniona pisemnie w książce zarządzeń, przez dyrektora poradni na dany okres, nie dłuższy niż 1 miesiąc/za zgodą nauczyciela i wiedzą organu prowadzącego/.

 

§ 8.

 1. W poradni działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor poradni i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.
 4. Zebrania rady pedagogicznej, w tym plenarne są organizowane na początku roku szkolnego, w połowie roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora poradni, organu prowadzącego poradnię albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania  rady pedagogicznej   oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6. Dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru  pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.

 

§ 9.

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy poradni, po wcześniejszym ich zaopiniowaniu;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w poradni;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych  poradni;
 4. uchwalenie statutu poradni.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację i plan pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć oraz koncepcję pracy;
 2. projekt planu finansowego poradni;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń,
  nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych (godzin ponadwymiarowych).

3. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami  prawa.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.     

   Organ   sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest  ostateczne.

§ 10.

 

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie pracownika  pedagogicznego ze stanowiska dyrektora poradni, jeśli narusza on obowiązuące przepisy lub zaniedbuje obowiązki.

3.  Rada pedagogiczna ma prawo zgłosić w formie uchwały wotum nieufności w  stosunku do każdego nauczyciela, jeśli narusza on  obowiązujące przepisy lub  zaniedbuje obowiązki.

4. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego  wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§ 11.

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane, do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste pracowników i klientów poradni.
 4. W sprawach spornych pomiędzy pracownikami poradni rada pedagogiczna powołuje w głosowaniu tajnym zespół mediacyjny, który stanowią 3 osoby powołane spośród wszystkich pracowników poradni, nie stanowiące strony sporu. Zespół przedstawia radzie pedagogicznej do akceptacji, wypracowaną propozycję rozwiązania sporu. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję większością głosów w głosowaniu jawnym.

W przypadku sporu między pracownikiem, a dyrektorem - pracownik może odwołać się do rady pedagogicznej, organu prowadzącego lub organu nadzorującego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego jest ostateczne.

5. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6 W poradni nie istnieje rada rodziców, a jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.

§ 12.

 

1. Organizacja:

 1. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Pracownicy pedagogiczni poradni mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych, na zasadach ustalonych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których nie są przewidziane ferie szkolne.
 3. Pracownicy pracują według ustalonego, tygodniowego harmonogramu.
 4. Pracownicy poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań również poza poradnią tj. w szkołach, placówkach, w środowisku rodzinnym dziecka.
 5. Formy pracy realizowane przez pracowników poradni są wykonywane indywidualnie oraz w zespołach zadaniowych.

 

 1. Dzienny czas pracy poradni na dany rok szkolny ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego oraz modyfikuje na bieżąco w razie potrzeb.
 2. W celu zaspokojenia potrzeb osób korzystających z oferty placówki w wyjątkowych sytuacjach wprowadza się ruchomy czas pracy, co służy doskonaleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom i całemu środowisku.
 3. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni,
  z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.
 4. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: ilość dzieci i młodzieży  zamieszkujących w rejonie działania placówki,  liczbę pracowników poradni, w tym ich kwalifikacje i rodzaj wykonywanych zajęć, a także wykaz nauczycieli przystępujących w danym roku szkolnym do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego o awans zawodowy

 

§ 13.

1.Do zadań poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

1) wydanie opinii;

2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

3. Opinie o których mowa w § 5 ust.2 pkt.1 poradnia wydaje w sprawach określonych  w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59 i 949) zwanej dalej „ ustawą Prawo oświatowe”, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017r. poz.60 i 962) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw. Jeżeli przepisy te nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodnie z przepisami § 13 ust.4 i 5.

4. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.  Jest składany w postaci papierowej.

1) Osoba składająca wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

2) Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

3) Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 4, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.

4) W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni

uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 4 pkt.1, informując o tym osobę składającą wniosek.

5. Opinia poradni zawiera:

1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) podstawę prawną wydania opinii;

5) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

6)określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

8) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim  uczniem;

9) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować

w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

11) podpis dyrektora poradni.

6. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia,

poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.

7. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 

 

§ 14.

 

 1. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zespoły orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie działania poradni.
 3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 4. Opinie wydają zespoły orzekające działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 5. Szczegółowe zasady działania zespołów orzekających znajdują się w regulaminie zespołów orzekających .

 

§ 14a.

 

 1. W poradni organizowane jest wczesne  wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 2. Nadzór nad realizacją zadań wczesnego wspomagania rozwoju sprawuje dyrektor poradni.
 3. Dyrektor poradni powołuje zespoły wczesnego wspomagania rozwoju indywidualnie dla dzieci z opiniami o potrzebie WWR na podstawie rozporządzenia.
 4. Zasady działania, zadania i dokumentację zespołu określają odrębne przepisy oraz regulamin zespołu WWR.

§ 15.

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratora oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art.60 ust.3, pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami  wydanymi na podstawie art. 44 ust.3 ustawy Prawu Oświatowe,

3) realizacji podstaw programowych;

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,  wyników sprawdzianu i egzaminów oraz potrzeb zdiagnozowanych na ich podstawie;

6) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

 

2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

§ 16.

 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w szczególności w formie:

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

2) terapii rodziny;

3) grup wsparcia;

4) prowadzenia mediacji;

5) interwencji kryzysowej;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji;

8) wykładów i prelekcji;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej.

3. Realizowanie przez poradnię zadań, o których mowa w § 13 ust.1 pkt 3, polega w szczególności na:

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt.1, pomocy w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt.1, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

 

4. Zadania, o których mowa w ust. 3, są realizowane w szczególności w formie:

1) porad i konsultacji;

2)udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;

4) warsztatów;

5) grup wsparcia;

6) wykładów i prelekcji;

7) prowadzenia mediacji;

8) interwencji kryzysowej;

9) działalności informacyjno-szkoleniowej;

10)organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 

§ 17.

 

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

§ 18.

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych w poradni specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradcy zawodowego, którzy pracują najczęściej w zespołach zadaniowych.

 

 1. Do zadań psychologa należy z szczególności:
 1. prowadzenie badań psychologicznych zgłaszających się dzieci, dokonanie diagnozy odchyleń i zaburzeń rozwojowych, opracowanie informacji, opinii,
 2. prowadzenie doradztwa psychologicznego dla dzieci , młodzieży, rodziców
  i nauczycieli oraz ustalenie metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń,
 3. kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 4. prowadzenie różnego rodzaju form psychologicznej terapii indywidualnej
  i grupowej, opracowanie programów terapii i rozwoju,
 5. inicjowanie działalności terapeutycznej w środowisku zgodnie
  z odpowiedzialnością terytorialną oraz prowadzenie działalności profilaktycznej , popularyzowanie wiedzy psychologicznej,
 6. pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w rodzinie i w placówkach,
 7. współdziałanie z innymi instytucjami
 8. udział w pracach zespołów orzekających,
 9. ścisła współpraca z innymi pracownikami poradni w sprawach klientów,
 10. podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

3.Do zadań pedagoga zgodnie z przygotowaniem zawodowym należy
w szczególności:

 1. prowadzenie badań pedagogicznych dzieci zgłaszanych do poradni, dokonywanie diagnozy wiadomości i umiejętności, opracowanie informacji, opinii,
 2. prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży , rodziców oraz nauczycieli, pomaganie szkołom i przedszkolom w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych,
 3. opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci
  z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz ukierunkowywanie pracy
  z uczniami wybitnie zdolnymi,
 4. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i nauczycieli,
 5. wspieranie rodziny w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i pracy wychowawczej w środowisku,
 6. prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii pedagogicznej, inspirowanie terapii pedagogicznej w szkołach lub przedszkolach, udzielanie pomocy merytorycznej w tym zakresie,
 7. współdziałanie i innymi instytucjami w sprawach dzieci i młodzieży,
 8. prowadzenie dokumentacji badań,
 9. ścisła współpraca z innymi pracownikami poradni w sprawach klientów,
 10. udział w pracach zespołów orzekających,
 11. podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

4. Do zadań logopedy należy:

 1. dokonywanie diagnozy logopedycznej,
 2. wskazywanie źródeł i przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem ( rodzicom, nauczycielom )
 3. prowadzenie terapii wad wymowy,
 4. współdziałanie z psychologiem i pedagogiem w celu wspólnego opracowania najefektowniejszych sposobów terapii,
 5. szerzenie wiedzy logopedycznej szczególnie wśród nauczycieli przedszkoli
  i rodziców dzieci w wieku szkolnym.

 

5.Do zadań doradcy zawodowego należy:

 1. diagnozowanie indywidualnych  predyspozycji zawodowych uczniów,
 2. udzielanie informacji na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy,
 3. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wybór zawodu,
 4. udzielanie indywidualnych  porad zawodowych uczniów,
 5. pomoc w zaplanowaniu ścieżki zawodowej,
 6. poradnictwo dla rodziców i nauczycieli.

 

6. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

7. Specjaliści realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności
w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

8. Zadania specjalistów realizowane poza poradnią obejmują w szczególności:

 1. wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
 2. pomoc w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w nauce, w tym ryzyka wystąpienia ich u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 3. udział w zespołach powoływanych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na pisemny wniosek dyrektorów); pomoc w opracowywaniu i realizowaniu IPET, PDW,
 4. warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wychowawców;
 5. zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży;
 6. porady i konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców;
 7.  pracę w punktach konsultacyjnych;
 8. badania przesiewowe;
 9. diagnozę;
 10. diagnozę, preorientację i poradnictwo zawodowe;
 11. ankietowanie klientów;
 12. udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach;
 13. interwencje kryzysowe, mediacje i negocjacje.

9. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionego w poradni w zakresie nowych specjalności uzyskuje nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne z zakresu określonej specjalności.

 

 

§ 19.

 

Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

 

§ 20.

 

1. Poradnia prowadzi:

 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni,
 2. wykaz orzeczeń,
 3. wykaz opinii,
 4. dokumentację badań i innej działalności prowadzonej przez pracowników pedagogicznych Poradni,
 5. dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,
 6. inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może  być prowadzona również w formie elektronicznej.

 

§ 21.

 

1. Do zadań starszego specjalisty ds. administracji należy:

 1. prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie stron i udzielanie informacji, rejestracja,
 2. prowadzenie S.I.O., Bazy3P,
 3. prowadzenie dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej,
 4. przyjmowanie telefonów,
 5. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 6. zaopatrzenie placówkę w materiały biurowe, środki czystości i pomoce do badań,
 7. redagowanie opinii , informacji i orzeczeń,
 8. prowadzenie dziennika korespondencyjnego wychodzących pism i orzeczeń
 9. kserowanie pomocy niezbędnych do badań,

8)prowadzenie archiwum poradni,

9)prowadzenie strony internetowej

   10)inne zadania wynikające z mocy prawa, przepisów wewnętrznych i bieżących potrzeb.

 

2. Do zadań referenta administracyjnego należy:

1)prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie stron i udzielanie informacji, rejestracja,

2)prowadzenie dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej,

3)przyjmowanie telefonów,

4)zaopatrzenie placówki w materiały biurowe, środki czystości i pomoce do badań,

5)redagowanie opinii , informacji i orzeczeń,

6)prowadzenie dziennika korespondencyjnego wychodzących pism i orzeczeń

7)kserowanie pomocy niezbędnych do badań,

8)prowadzenie archiwum poradni,

9)inne prace wynikające z bieżących potrzeb.

 

§ 22.

 

1.Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne, oraz przestrzega zasad, o których mowa w ust. 3 i 5.

3. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

4. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2) czas trwania porozumienia;

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami, o których mowa w § 18;

4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

 

5. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami, o których mowa w § 18, oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 23.

 1. Prawa i obowiązki pracowników poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami ( Dz.U z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zmianami) i przepisy wykonawcze do tych ustaw.
 2. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zmiany w Statucie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej będą następować wraz ze zmianami przepisów i dostosowywane będą do wymogów rozporządzeń Uchwałą Rady Pedagogicznej.
 4. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje ujednolicony tekst statutu.

 

Wprowadzone zmiany do statutu uchwalono na posiedzeniu  Rady Pedagogicznej
w dniu:  27 listopada 2017 r. Uchwała nr 6/17/18.

Wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2017 r.