Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Historia Poradni

" ... mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi ..." J.Korczak

JUBILEUSZ 40 - LECIA

1970 - 2010
 

Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Kolbuszowej została powołana   1 lutego 1970r. na mocy orzeczenia wydanego przez Wydział Oświaty Prezydium Rady Narodowej w Kolbuszowej i mieściła się przy ulicy Kościuszki nr 8, w byłym internacie żeńskim liceum ogólnokształcącego, budynku zajmowanym obecnie przez bank.

Poradnię zorganizowano w porozumieniu z Kuratorium Okręgu Szkolnego funkcjonującym przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie oraz Okręgową Poradnią Wychowawczo-Zawodową w Rzeszowie.

Dla placówki przygotowano pokój do badań indywidualnych i salę do badań zbiorowych. Zatrudniono psychologa, sekretarkę i palacza c.o.

Wydział Oświaty Prezydium Rady Narodowej w Kolbuszowej, na którego czele stał Inspektor Szkolny Pan Jerzy Przywara niestety nie dysponował żadnym sprzętem do wyposażenia placówki. Nie było też kredytu budżetowego na ten cel, ponieważ zadania nie ujęto w planie gospodarczym na 1970 rok. W związku z tym , w dniu 2 lutego 1970r. wystąpiono do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie o przekazanie niezbędnych kwot. Już po czterech dniach uzyskano zgodę Pana Kazimierza Żmudki – Kuratora Okręgu Szkolnego na zakup mebli, testów, pomocy i pozostałego wyposażenia. Należy podkreślić, że zakupy nie podlegały wtedy żadnemu ograniczeniu, ale były trudności z nabyciem małych stolików i innego sprzętu specjalistycznego, co z czasem udało się zamówić w „Cezasie”. Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Jaśle wykonała emaliowaną tablicę następującej treści:

Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Kolbuszowej

Wymiar tablicy był znormalizowany, na czerwonym tle znajdowały się białe litery.

Poradnia obejmowała zasięgiem teren powiatu kolbuszowskiego (gminy Kolbuszowa,Cmolas, Dzikowiec, Raniżów i Sokołów Młp.);w tym 72 szkoły podstawowe o łącznej liczbie 11 632 uczniów oraz Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej. Struktura placówek na naszym terenie ulegała zmianie i np.już w roku 1974 funkcjonowało 57 szkół podstawowych, 13 punktów filialnych o łącznej liczbie 11 308 uczniów. Poza szkołami podstawowymi poradnia podtrzymywała współpracę z 17 przedszkolami, 2 liceami ogólnokształcącymi, liceum zawodowym i zasadniczą szkołę zawodową, technikum rolniczym i zasadniczą szkołą ogrodniczą oraz państwowym domem dziecka. W roku 1975 w rejonie działania poradni znalazła się gmina Kamień.

Placówkę tę zakładała Pani Maria Gotkowska, która jednocześnie została jej dyrektorem. Przez kilka lat była jedynym zatrudnionym psychologiem.Dlatego realizowała wiele zadań poza obowiązującym tygodniowym pensum. Inicjowała pomoc psychologiczną na tych terenach uzmysławiając rodzicom i nauczycielom przyczyny trudności w nauce, zachęcając do dbania o rozwój sfery emocjonalnej dzieci i młodzieży.

Następnie po czterech latach od 1.I.1974r. na okres jednego roku zatrudniono pedagoga Pana Juliana Wiącka, który przeszedł na stanowisko wizytatora ds. profilaktyki i rehabilitacji w powiecie. Kolejnymi pracownikami były : Pani Genowefa Mendoń podejmująca się obowiązków pedagoga od 1.IX.1976 i Pan Andrzej Nosal zatrudniony od 1.II.1978r. na stanowisku psychologa.

Obecnie zatrudnieni:Łącznie do sierpnia 2010 roku w poradni pracowało 30 osób, a ich nazwiska i specjalności znajdują się poniżej:

 • mgr Maria Gotkowska – psycholog, dyrektor,
 • mgr Julian Wiącek – pedagog,
 • mgr Genowefa Mendoń– pedagog, dyrektor,
 • mgr Andrzej Nosal – psycholog,
 • mgr Barbara Kolano-Bunio – psycholog,
 • mgr Teresa Stawecka – psycholog, dyrektor,
 • mgr Urszula Sudoł – psycholog,
 • mgr Teresa Przybyło – pedagog,
 • mgr Magdalena Stąpor –pedagog,
 • mgr Maria Kaczka – psycholog,
 • mgr Elżbieta Mikołajczyk –, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, logopeda, dyrektor
 • mgr Jadwiga Wieszczycka – logopeda,
 • mgr Barbara Fasula – psycholog,
 • mgr Magdalena Żuchowska-Kąkol – psycholog , pedagog specjalny,
 • mgr Marta Ludera - pedagog resocjalizacyjny, logopeda,
 • mgr Jolanta Bystrek – psycholog,
 • dr Ryszard Kałamarz – pedagog,
 • mgr Elżbieta Mierzejewska-Kapusta – psycholog,
 • mgr Ewa Zielińska – psycholog,
 • mgr Jolanta Lenart – pedagog,
 • mgr Anna Wdowiak – pedagog, logopeda,
 • mgr Anna Dziadkiewicz – psycholog,
 • mgr Anna Mroczka – psycholog,
 • Zofia Chorzępa – pracownik administracyjny,
 • Maria Przywara – pracownik administracyjny,
 • Maria Sudoł– pracownik administracyjny,
 • Grażyna Rzepka – pracownik administracyjny,
 • Eugenia Rymanowska – pracownik obsługi,
 • Danuta Michałek - pracownik obsługi,
 • Anna Laube – plastyczka (wolontariuszka).

Lekarze biorący udział na przestrzeni lat 1970-2010  w posiedzeniach Zespołów Orzekających:

 • lek.med. Lucjan Radej,
 • lek.med. Franciszek Rybak,
 • lek.med. Edward Dec,
 • lek.med. Ewa Szypuła-Stąpor,
 • lek.med. Marta Wanat.

Pani M.Gotkowska pełniła funkcję dyrektora do 1985r., a kolejnymi dyrektorami placówki były Panie Genowefa Mendoń i Teresa Stawecka. Od września 1992r. placówką kieruje Pani Elżbieta Mikołajczyk.

Na początku swej działalności i w latach późniejszych poradnia borykała się z trudnościami lokalowymi, o czym świadczy fakt siedmiokrotnej zmiany siedziby. Spod nr 8 przy ul.Kościuszki przeniosła się na ul. Obrońców Pokoju nr 21. Następnie dwukrotnie dzierżawiła pomieszczenia budynku, w którym obecnie znajduje się Urząd Skarbowy przy ul.Kościuszki 20. Mieściła się również w prywatnym budynku przy ul. Obrońców Pokoju nr 18. Na terenie internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Kolbuszowej przy ul.J.Bytnara 3 funkcjonowała, w latach1982-2003. Obecnie mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Lokalizacja poradni jest bardzo dobra, naprzeciw dworca PKS. Łatwy dostęp, bez barier architektonicznych, wysoki standard 10 pomieszczeń, z czego najbardziej zadowoleni są bezpośrednio zainteresowani korzystający z usług placówki. Dużym atutem jest  posiadanie przez placówkę sali do spotkań i badań grupowych oraz do terapii małych dzieci.

W latach 70-tych poradnictwo obdarzono ogromnym kredytem zaufania, co było możliwe dlatego, że do pracy przyjmowano osoby wyłącznie z wyższym wykształceniem, które musiały być „omnibusami” dokształcającymi się na własnych doświadczeniach. Zdobycie właściwych osób do trudnej pracy w poradnictwie nie było wówczas takie proste, chociaż bodźcem zachęcającym był wtedy 20% dodatek do poborów nauczycielskich. W latach 90-tych wynosił 10%, a obecnie 5% wynagrodzenia nauczyciela mianowanego.

Aktualnie zatrudnieni pracownicy oprócz wyższego wykształcenia mają ukończone studia podyplomowe (co daje im dodatkowe kwalifikacje) oraz wiele innych form doskonalenia w postaci kursów, szkoleń, warsztatów, treningów. Uczestniczą systematycznie w spotkaniach grupy wsparcia i sesjach superwizyjnych. Permanentne dokształcanie się pracowników poradni jest zarówno przywilejem, jak i obowiązkiem wynikającym ze specyficznego charakteru pracy.

Pierwsze programy działalności poradnictwa zakładały objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci od przedszkola do ukończenia szkoły. Porady miały mieć charakter wielospecjalistyczny, a ich głównym zadaniem było globalne spojrzenie na problemy dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz współdziałanie w tym zakresie ze szkołami.

Porównując założenia sprzed czterdziestu lat z dzisiejszymi należy podkreślić, że nic się one nie zdezaktualizowały, a jedynie wtopiły się w ogromną liczbę nowych przedsięwzięć.

Z biegiem lat poradnictwu przybywało zadań, zwiększała się również liczba specjalistów zatrudnionych w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Kolbuszowej. Na mocy decyzji Jana Stanisza Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 10 września 1993r. nasza jednostka została przekształcona na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej.

W tym okresie placówka „chwyciła drugi oddech”. Likwidacja poradni wojewódzkich, upowszechnianie wartościowego dorobku placówek terenowych, zwiększanie oferty szkoleniowej ze strony Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, a przede wszystkim profesjonalnie prowadzony nadzór pedagogiczny, który sprawowała Pani Jadwiga Kaźmierczyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego K.O. w Rzeszowie spowodowały, że nasza placówka, wysiłki i osiągnięcia jej pracowników były zauważane i doceniane w szerszych środowiskach.

Aktualnie w placówce jest zatrudnionych 11 pracowników: 4 psychologów, 4 pedagogów, 2 logopedów i doradca zawodowy. Taka obsada kadrowa jest nadal niewystarczająca biorąc pod uwagę nie tylko liczbę zadań statutowych, ale również rozległy teren działania obejmujący sześć gmin wchodzących w skład Powiatu Kolbuszowskiego, na którym w b.r. zamieszkuje 14.721    dzieci i młodzieży w wieku 0-19r.ż. Obecnie obsługujemy 78 szkół i przedszkoli oraz 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze. Potencjalne obciążenie jednego pracownika pedagogicznego wynosi około 1 402 osoby.

Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną jest bardzo duże i systematycznie rośnie. Wyniki badań wskazują, że obecnie około 20% dzieci i młodzieży wymaga opieki specjalistów w zakresu poradnictwa. Średnio w roku szkolnym diagnozujemy około 1 500 osób (12 % populacji dzieci i młodzieży), co nie jest równoznaczne z ilością wizyt, ponieważ wiele osób korzysta z usług oferowanych przez poradnię wielokrotnie w ciągu roku szkolnego. Są też liczne osoby korzystające z cotygodniowej terapii.

W ciągu 40 lat istnienia w poradni zdiagnozowano łącznie 29 065 dzieci i młodzieży.

 

Attachments:
Download this file (Jubileusz 40 lecia PPP ksiazka.pdf)Jubileusz 40 lecia PPP ksiazka.pdf[ ]19660 kB