Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Zakończyliśmy realizację programu rządowego "Za życiem"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej od 2017 r. pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na mocy  porozumienia  zawartego pomiędzy MEN a  Powiatem Kolbuszowskim w dniu 1.12.2017r. W ramach programu  wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte zostały dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przez powiatowy zespół ds. orzekania , poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub zagrożone niepełnosprawnością. Gdy ruszał program wsparciem objęto troje dzieci, w ubiegłym roku było ich sześcioro  w przedziale wiekowym 2 – 6 lat. Wszyscy są mieszkańcami powiatu kolbuszowskiego. W trakcie trwania programu dzieci i ich rodziny korzystały z kompleksowych form specjalistycznej pomocy .
 W ramach projektu pracowali specjaliści z zakresu psychologii, autyzmu,  oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny,  fizjoterapeutki,diagnostka i terapeutka SI, surdopedagog, tyflopedagog,  co stwarzało szansę na różnorodność prowadzonego wspomagania.
  Wieloprofilowe programy usprawniania dzieci w sferze intelektualnej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej w ubiegłym roku były realizowane w formie zajęć  indywidualnych, a  także w formie spotkań  w małej grupie. Rodzice korzystali  również z porad i wskazówek dotyczących sposobów usprawniania dziecka w warunkach domowych oraz wsparcia emocjonalnego.
Terapeuci realizujący zajęcia w ramach programu „Za życiem”,  dostosowywali je do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W pracy stosowali nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla małych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakupione w ramach Programu jak i będące na wyposażeniu naszej poradni.  Ze środków własnych zakupiono dodatkowy sprzęt komputerowy/laptopy/, zestawy pomocy dydaktycznych do pracy, m.in. "Metodą Krakowską, oraz pakiet Edu-Przedszkole. Specjaliści uczesniczyli również w licznych kursach i szkoleniach, doskonaląc i wzbogacając warsztat pracy.
Kończąc program chcemy podkreślić wzrost zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, wzrost motywacji do poprawnego wykonywania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych” u dzieci,  wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku rodzinnym i społecznym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci.
Z kolei rodzice nie tylko doceniają możliwość wspierania rozwoju dziecka, ale też wsparcia udzielanego rodzinie, w tym między innymi: udzielanie rodzicom instruktażu i porad w zakresie specjalistycznej pracy z dzieckiem, w dostosowaniu środowiska domowego do potrzeb dziecka oraz przekazywaniu informacji na temat pomocy i środków dydaktycznych wspierających rozwój dziecka.
 Na terenie poradni został uruchomiony raz w miesiącu Bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z małymi dziećmi.
Działania WOKRO nadzorował  i koordynował dyrektor poradni w ramach zadań własnych. Prowadzona była również dokumentacja potwierdzająca realizację zadań, zgodnie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi WWRD.  
  Aktualnie Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Przygotowywane są nowe porozumienia na lata 2022 – 2026. Będziemy informować, gdy będą znane szczegóły.