Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Kadra

PRZYDZIAŁY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOLBUSZOWEJ

 

DOROTA FRANKIEWICZ (DYREKTOR, PEDAGOG, TYFLOPEDAGOG, TRENER)


 • przewodniczenie zespołom orzekającym,
 • praca organizacyjno-koordynacyjna.
 • terapia pedagogiczna i tyflopedagogiczna,
 • działalność informacyjno-szkoleniowa,
 • poradnictwo i konsultacje,
 • realizowanie zadań we  współpracy z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo, a także pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom.
 

AGNIESZKA ANNA RAGAN (WICEDYREKTOR, PSYCHOLOG, SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA RODZWOJU DZIECI)


 • bieżący nadzór pedagogiczny(kontrole, obserwacje i hospitacje),
 • podczas nieobecności w pracy dyrektora poradni, przejęcie uprawnień zgodnie z jego kompetencjami,
 • diagnozowanie  poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie szkół i przedszkoli,
 • udział w zespołach orzekających,
 • diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci  w wieku 0-6r.ż.,
 • pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom,
 • prowadzenie grupy wsparcia rodziców małych dzieci,
 • prowadzenie warsztatów dla „Dobrych Rodziców”,
 

JOLANTA BYSTREK


 • orzecznictwo do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, udział w zespołach orzekających,
 • udzielanie rodzicom, nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom,  pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, z grup ryzyka …,
 • terapia grupowa dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych,
 • wspieranie rozwoju dzieci przedszkolnych na zajęciach grupowych,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Dzikowiec.

 

IZABELA HALAT–WÓJCICKA (PSYCHOLOG, SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI)


 • udział w zespołach orzekających,
 • pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom,
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi,
 • zajęcia grupowe „Trening pamięci”,
 • diagnoza predyspozycji i poradnictwo zawodowe,
 • prowadzenie zajęć  grupowych dla dzieci  i młodzieży z autyzmem,
 • odpowiedzialność za gminę Niwiska,
 • wspomaganie szkół i przedszkoli.

 

MARTA LUDERA ( PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY, LOGOPEDA, SURDOPEDAGOG)


 • udział w zespołach orzekających,
 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • działalność profilaktyczna i informacyjna oraz koordynowanie WDN,
 • prowadzenie badań przesiewowych słuchu i mowy,
 • lider grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni,
 • prowadzenie treningu pamięci dla uczniów szkół podstawowych,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Majdan Król.
   

JUSTYNA POMYKAŁA (PSYCHOLOG, SPECJALISTA W ZAKRESIE AUTYZMU)


 • diagnoza i terapia psychologiczna,
 • udział w zespołach orzekających,
 • diagnoza i terapia dzieci z autyzmem,
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • prowadzenie zajęć  grupowych dla dzieci  i młodzieży z autyzmem,
 • prowadzenie terapii EEG Biofeedback,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Raniżów.

 

AGNIESZKA TYCZKA (PSYCHOLOG, MEDIATOR I NEGOCJATOR)


 • prowadzenie mediacji i negocjacji w środowisku dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie „Treningu Pewności Siebie”,
 • Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • wspieranie rozwoju uczniów zdolnych, prowadzenie zajęć grupowych,
 • udział w zespołach orzekających,
 • terapia dzieci z zaburzeniami odżywiania i molestowanych seksualnie,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w rozpoznawaniu trudności, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gminie Kolbuszowa.

 

MARZENA SELWA ( PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG, SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI)


 • orzecznictwo do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania, udział w zespołach orzekających
 • diagnoza i terapia dzieci oraz młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • współpraca, z dyrektorami przedszkoli, szkół, placówek lub rodzicami dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletnim uczniem niepełnosprawnym, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 • pomoc dzieciom i młodzieży z wadą słuchu,
 • diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-6r.ż.,
 • grupa wsparcia dla rodziców małych dzieci,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Raniżów.

 

LEKARZ  MEDYCYNY MARTA  WANAT (PEDIATRA, SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY )


 • udział w posiedzeniach zespołów orzekających,
 • diagnoza lekarska.

 

 

 

 

BEATA ZASOWSKA (PEDAGOG, DORADCA ZAWODOWY, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY)


 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • udział w posiedzeniach zespołów orzekających,
 • terapia pedagogiczna,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć grupowych z dziećmi zdolnymi,
 • terapia grupowa dzieci nadpobudliwych, wspieranie rozwoju dzieci przedszkolnych na zajęciach grupowych,
 • odpowiedzialność za gminę Dzikowiec,
 • wspomaganie szkół i przedszkoli.

 

MARTA ZAWADZKA ( PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY)


 • diagnoza i terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • udział w zespołach orzekających,
 • współpraca, z dyrektorami przedszkoli, szkół, placówek lub rodzicami dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletnim uczniem niepełnosprawnym, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
 • interwencje w środowisku,
 • terapia pedagogiczna
 • prowadzenie terapii EEG Biofeedback,
 • prowadzenie zajęć metodą W. Sherborn’e,
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w gminie Majdan Król.
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

 

   

PAULINA MACHOWSKA (PEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, SPECJALISTA W ZAKRESIE AUTYZMU) 

 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • diagnoza i terapia dzieci z autyzmem,
 • diagnoza i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-6r.ż.,
 • pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w określaniu gotowości szkolnej,
 • diagnoza i terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców.

 

 

KAROLINA PRZYBYŁO (LOGOPEDA, TERAPEUTA EEGBiofeedback) 

 • udział w zespołach orzekających (wg potrzeb),
 • prowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych,
 • diagnoza logopedyczna,
 • prowadzenie terapii EEGBiofeedback,
 • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • udzielanie rodzicom i nauczycielom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

LUCYNA MARTA FITAŁ (SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNY)


 • odpowiedzialność za sekretariat i rejestrację,
 • wykonywanie zadań biurowo-administracyjnych,
 • obsługa S.I.O., BAZA-3P,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • społeczny inspektor BHP.

 

 

ALICJA OPALIŃSKA  (REFERENT ADMINISTRACYJNY)


 • odpowiedzialność za sekretariat,
 • rejestracja,
 • wykonywanie zadań biurowo-administracyjnych.


Poza tym wszyscy pracownicy uczestniczą w spotkaniach, pogadankach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach organizowanych na terenie szkół, placówek oraz innych instytucji.