Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Zapraszamy na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami w koncentracji uwagi w wieku 5 i 6 lat realizowane wg programu "Rosnę w górę".

Celem zajęć jest pomoc dzieciom w lepszym funkcjonowaniu w środowisku domowym, przedszkolnym i rówieśniczym.

Na zajęciach dzieci będą miały okazję:

  • poznawać siebie i swoją wartość
  • uczyć się współdziałania, okazywania uczuć, dostrzegania potrzeb innych
  • uczyć się panowania nad impulsywnymi reakcjami i dłuższego koncentrowania się na zadaniach
  • wyciszać układ nerwowy podczas relaksacji
  • zaspokajać potrzebę ruchu w zabawach muzyczno-ruchowych.

Zajęcia odbywać się będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej, w środy o godz. 15:00 (z wyjątkiem ostatniej środy miesiąca), w sali 105, początek 11 października 2023 r., zakończenie w lutym 2024 r. W zajęciach uczestniczyć będzie 6-8 dzieci. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować  do sekretariatu poradni tel. 2271-156

 

Szanowni Państwo


Przed nami kolejny rok szkolny.
Nauczycielom oraz pracownikom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych życzymy energii, wytrwałości i satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy. Rodzicom i opiekunom  jak najwięcej powodów do radości i dumy ze swoich dzieci i podopiecznych, a  dzieciom i uczniom sukcesów, zadowolenia i wielu okazji do rozwoju.

U progu nowego roku szkolnego, zapraszamy do zapoznania się z planowanymi działaniami naszej poradni.
W życzliwej i przyjaznej atmosferze udzielamy wsparcia dzieciom, młodzieży, rodzicom  i nauczycielom oraz instytucjom działającym na rzecz dziecka i rodziny.
Jesteśmy placówką publiczną, w której wizyty są nieodpłatne i nie wymagają skierowań. Rodzice mogą dokonywać rejestracji osobiście lub telefonicznie w godzinach od 7:30 do 15:30, pod numerem telefonu 17 2271 156. Podczas pierwszej wizyty wymagany jest numer pesel dziecka.

Oferujemy:
I. Diagnozowanie dzieci i młodzieży
Badania diagnostyczne:
psychologiczne
pedagogiczne
logopedyczne
procesów integracji sensorycznej
badania przesiewowe: „WIDZĘ”, „MÓWIĘ” i „SŁYSZĘ”  dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
dojrzałości szkolnej,
preferencji zawodowych,
specyficznych trudności w uczeniu się,
problemów wychowawczych i emocjonalnych,
dzieci szczególnie uzdolnionych,
inne.
II. Udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Terapia psychologiczna:
Trudności, z którymi pracujemy dotyczą m.in.:
terapii zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych oraz opóźnień rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży:
nadpobudliwości psychoruchowej,
zaburzeń lękowych i adaptacyjnych,
moczenia nocnego,
nieśmiałości,
zaburzeń odżywiania,
uzależnień,
reakcji nerwicowych i depresyjnych,
zachowań suicydalnych,
opóźnień  w rozwoju poznawczym,    
autyzmu, w tym zespołu Aspergera,
zaburzeń integracji sensorycznej.
Terapia pedagogiczna:
korekcyjno-kompensacyjna - dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych,
dydaktyczno-wyrównawcza - dla dzieci z zaległościami programowymi w nauce,
stymulująca - dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
ze specyficznymi trudnościami w nauce (czytaniu, pisaniu, liczeniu),
innych trudności rozwojowych i edukacyjnych,
ogólnorozwojowa dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Terapia logopedyczna i neurologopedyczna:
wad wymowy,
zaburzeń rozwoju mowy,
jąkania,
mutyzmu,
opóźnionego rozwoju mowy,
wczesnej interwencji logopedycznej.
Inne:
Integracja sensoryczna
terapia EEG Biofeedback,
terapia tyflopedagogiczna,
wczesne wspomaganie rozwoju,
metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborn’e.
Metoda Krakowska
Terapia słuchu metodą Warnkego

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom:

„Warsztaty zwiększające kompetencje rodzicielskie” – cykl 14 dwugodzinnych spotkań dla rodziców (opiekunów),  które odbywać się będą od października w czwartki od 16:00 – 18:00 w pokoju 105 po wcześniejszych zapisach, Wykłady, prelekcje, szkolenia dostosowane do potrzeb i problemów środowiska (karta zgłoszenia w zakładce Druki do pobrania na stronie internetowej poradni)
cykl spotkań szkoleniowych:
- 17.11.2023r. Jak pomóc dziecku z autyzmem w radzeniu sobie z trudnym emocjami
-16.01. 2024r. Profilaktyka logopedyczna
-  marzec 2024r. Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi.
- 20.05.2024r. Budowanie pozytywnego obrazu siebie u dziecka.
Pogadanki i pedagogizacja według zapotrzebowania podczas wywiadówek w szkołach,
Porady, konsultacje na terenie poradni lub w formie teleporady.


 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom:
Konferencja dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy SP na temat dojrzałości szkolnej – 14 marca 2024r.
porady i konsultacje dla wychowawców,  pedagogów szkolnych, specjalistów oraz nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek,
mediacje,
interwencja kryzysowa,
sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów i pedagogów specjalnych (spotkania – 2 razy w roku oraz praca na platformie edukacyjnej).
sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów (spotkania – 2 razy w roku oraz praca na platformie edukacyjnej).
Szkolenia rad pedagogicznych
Porady, konsultacje na terenie poradni lub w formie teleporady.

III. Zajęcia grupowe w roku szkolnym 2023/2024
Zajęcia ćwiczące umiejętności społeczne z elementami TUS (nowość w tym roku szkolnym)
Zajęcia z terapii ręki i elementów integracji sensorycznej (nowość)
„Mali zdobywcy sukcesów” dla maluszków 2-4 latka wraz z rodzicami/opiekunami,
„Rosnę w górę” dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) z trudnościami w koncentracji uwagi,
„Trening pewności siebie” dla uczniów klas V – VII,
„Trening pamięci – sprawne półkule” dla  kl.IV – V,
„Uczę się panować nad sobą” dla dzieci z klas I i II szkoły podstawowej w trudnościami w koncentracji uwagi,
„Poznaję świat” dla dzieci w wieku 4 – 5 lat – ogólnorozwojowe,
„Zaczarowani bajką” dla uczniów nieśmiałych i lękowych z klas I i II szkoły podstawowej,
 „Sówki mądre główki” – dla uczniów zdolnych w wieku 10 lat (kl.III szkoły podstawowej),
„Krok po kroku w świecie zasad, emocji i komunikacji” – zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne i komunikacyjne (kl.II – IV szkoły podstawowej),
„Z grafią za pan brat” dla uczniów klas I szkoły podstawowej,
Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne na terenie szkół i placówek według potrzeb.

Zajęcia będą organizowane po zebraniu się grupy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

IV. Organizujemy i prowadzimy wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Prosimy chętne szkoły o zgłoszenia do końca września tego roku. Decyduje kolejność wpływu. Zapraszamy zwłaszcza szkoły, które jeszcze nie korzystały z takiej formy wsparcia.

V. Prowadzimy doradztwo zawodowe. Co roku podejmujemy szereg działań w szkołach i na terenie naszej placówki, mających na celu pomoc uczniom w określeniu predyspozycji potrzebnych do wyboru szkoły lub zawodu. Diagnozujemy 200 – 300 osób i przeprowadzamy indywidualne rozmowy doradcze.  
Na terenie szkół odbywają się  :
- zajęcia warsztatowe ( poznawanie siebie i swoich preferencji zawodowych, aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy itp.),
- grupowe badania predyspozycji zawodowych, a po nich indywidualne rozmowy doradcze (uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, młodzież ze szkół ponadpodstawowych).
Na terenie poradni:
-pogłębiona diagnoza możliwości poznawczych, ilorazu inteligencji, cech osobowości, zainteresowań,
-indywidualne poradnictwo, rozpoznawanie rynku edukacyjnego pod kątem posiadanych predyspozycji i aktualnego stanu zdrowia

Szkoły, które są zainteresowane przeprowadzeniem doradztwa zawodowego, prosimy o zgłoszenia do końca grudnia 2023r.

Na terenie Poradni można umówić się na indywidualną konsultację, poradę czy rozmowę  z psychologiem, pedagogiem i logopedą (po uprzednim uzgodnieniu terminu).
Wszystkie informacje i ogłoszenia będą się ukazywać na bieżąco na naszej stronie internetowej www.poradnia.kolbuszowa.pl
Wszystkim życzymy zdrowia, poczucia bezpieczeństwa . Niech ten rok szkolny będzie czasem pomyślnej, życzliwej i owocnej współpracy.   
                                                                                                    Dyrektor i pracownicy

Dane kontaktowe :
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej,
Ul. 11-go Listopada 10; 36-100 Kolbuszowa,
Tel. 17 2271 156, 691920909

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej zaprasza rodziców do wzięcia udziału w warsztatach mających na celu doskonalenie kompetencji rodzicielskich.

Zajęcia będą prowadzone od października b.r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo, na terenie tutejszej poradni.

Szczegółowe informacje u prowadzących zajęcia: A. A. Ragan - psycholog i B. Zasowska - pedagog; tel. kontaktowy (17) 2271-156

 

Na konferencję zapraszają: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy PZPW w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu

oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej


Miejsce realizacji konferencji: siedziba Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10; 36-100 Kolbuszowa
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

9:30 - 10:00    Rejestracja uczestników

10:00- 10:15   Rozpoczęcie konferencji

10:15- 10:45   Na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni funkcjonując
w cyfrowym świecie – Andrzej Iskrzycki – PZPW
w Rzeszowie

10:45- 11:15   Prewencja kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – Dorota Frankiewicz - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

11:15- 11:45   Skutki prawne nieprzestrzegania zasad obowiązujących
w cyfrowej rzeczywistości –  asp. Beata Chmielowiec - Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej

11:45 - 12:15  Przerwa kawowa

12:15 - 13:00  Podsumowanie konferencji - wnioski

16 maja bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej odbyło się wręczenie nagród w konkursie fotograficznym dla szkół ponadpodstawowych "Mój Powiat w obiektywie" organizowanym przez PPP w Kolbuszowej, pod patronatem Starosty Kolbuszowskiego. Starosta Kolbuszowski Pan Józef Kardyś podziękował młodzieży za udział w konkursie i docenienie walorów i piękna najbliższej okolicy. Dyrektor PPP Pani Dorota Frankiewicz również pogratulowała nagrodzonym i wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom. Zainteresowani mieli możliwość obejrzenia wystawy nadesłanych na konkurs prac.

Nagrodzeni to:

I miejsce - Wiktoria Kluk, kl. I A LO Kolbuszowa

II miejsce - Agnieszka Dziewic, kl. III aez ZSA-E Werynia

III miejsce - Krzysztof Gola, kl. II et ZSA-E Werynia.

Wyróżnienie:

Julia Sudoł, kl. I LO Kolbuszowa

Julia Iskra, kl. III aez ZSA-E Werynia

Agnieszka Ozimek, kl. I a LO Kolbuszowa

Olgierd Malec, kl. II et, ZSA-E Werynia.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a uczestnikom i opiekunom dziękujemy. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.