Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Program rządowy "Za życiem"

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej od 2017 r. pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy MEN a Powiatem Kolbuszowskim. W ramach programu wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte zostały dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przez powiatowy zespół ds. orzekania lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną i zagrożone niepełnosprawnością. Wszystkie dzieci objęte wsparciem są w przedziale wiekowym 2 – 6 lat i mieszkają na terenie powiatu kolbuszowskiego.

 Dzieci biorące udział w programie korzystają z kompleksowych form specjalistycznej pomocy.  W ramach projektu pracują specjaliści z zakresu psychologii, autyzmu, oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, fizjoterapeutki, diagnostka i terapeutka SI, surdopedagog, tyflopedagog, co stwarza szansę na różnorodność prowadzonego wspomagania.

  Wieloprofilowe programy usprawniania dzieci w sferze intelektualnej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej w ubiegłym roku były realizowane w formie zajęć indywidualnych (z powodu epidemii), we wcześniejszych latach także w formie spotkań w małej grupie. W czasie pandemii niezwykle cenne okazało się wsparcie psychiczne rodzin, z którego wielokrotnie w różnej formie korzystali oraz szczegółowe wskazówki dotyczące sposobów usprawniania dziecka w warunkach domowych.

Terapeuci realizujący zajęcia w ramach programu „Za życiem”, dostosowują je do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Stosują w pracy nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla małych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakupione w ramach Programu jak i będące na wyposażeniu naszej poradni.  Ze środków własnych zakupiono dodatkowy sprzęt komputerowy/laptopy/, zestawy pomocy dydaktycznych do pracy, m.in. "Metodą Krakowską, oraz pakiet Edu-Przedszkole.

Specjaliści pracujący w programie podkreślają wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, wzrost motywacji do poprawnego wykonywania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych” u dzieci,  wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku rodzinnym i społecznym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci.

Z kolei rodzice nie tylko doceniają możliwość wspierania rozwoju dziecka, ale też wsparcie udzielane rodzinie, w tym między innymi: udzielanie rodzicom instruktażu i porad w zakresie specjalistycznej pracy z dzieckiem, w dostosowaniu środowiska domowego do potrzeb dziecka oraz przekazywaniu informacji na temat pomocy i środków dydaktycznych wspierających rozwój dziecka.

 Na terenie poradni został uruchomiony raz w miesiącu Bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z małymi dziećmi.

Działania WOKRO nadzoruje i koordynuje dyrektor poradni w ramach zadań własnych. Prowadzona jest dokumentacja zgodnie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi realizacji WWRD. 

 
Rodziców zainteresowanych działaniami ośrodka zapraszamy do kontaktu. Informacja pod numerem 17 2271 156 lub 691 920 909. Informacje można znaleźć również na stronie internetowej; www.poradnia.kolbuszowa.pl