Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Statut poradni

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KOLBUSZOWEJ

 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe
 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające z publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych
 • Rozporządzenie MEN z dn. 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach.
 • Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolbuszowej 

 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizowane w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolbuszowej, ma na celu:

 1. Wielospecjalistyczną pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie
 2. Stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego oraz społeczno- emocjonalnego dziecka
 3. Wyrównywanie występujących u dziecka deficytów rozwojowych
 4. Wspomaganie rozwoju dziecka w jego środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w relacji rodzic/ opiekun prawny- dziecko.
 5. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

 

 

 II

POWOŁANE ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (WWRDZ),
JEGO SKŁAD  I ORGANIZACJA PRACY

 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powoływany i nadzorowany jest przez Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolbuszowej, odrębnie dla każdego dziecka, na podstawie:
 1. wniosku rodzica/opiekuna prawnego do Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 1. W skład zespołu wchodzą:
 1. Pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog,
 2. Psycholog,
 3. Logopeda, neurologopeda, surdologopeda,
 4. Inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, np. terapeuta pedagogicznym specjalista w zakresie autyzmu.
 1. Pracą zespołu kieruje koordynator zespołu powołany przez dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolbuszowej.
 2. Zespół terapeutyczny spotyka się systematycznie (zgodnie z harmonogramem posiedzeń) w celu:
 1. Organizacji pracy zespołu wczesnego wspomagania,
 2. Omówienia spraw bieżących dotyczących funkcjonowania dziecka,
 3. Analizy postępów dziecka i dokonania ewaluacji programu zajęć.
 1. Dokumentacja WWRDz obejmuje:
 1. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 2. Wniosek rodzica /opiekuna prawnego o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 3. Zarządzenie Dyrektora poradni o powołaniu zespołu do pracy z danym dzieckiem,
 4. Indywidualny program wczesnego wspomagania,
 5. Harmonogram – terminy zajęć ustalane są na bieżąco z rodzicami,
 6. Kontrakt zawarty pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a specjalistami pracującymi z dzieckiem,
 7. Przebieg spotkań, potwierdzający pracę specjalistów WWRDz z dzieckiem
 8. Harmonogram superwizja i spotkań zespołów specjalistów.
 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
 1. Organizuje się w wymiarze od 4 do 8  godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka,
 2. Odbywają się zgodnie z ilością godzin przyznanych dziecku przez zespół WWRDz, według ustalonego harmonogramu zajęć,
 3. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, bądź w 2-3 osobowych grupach dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.

Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rodzaju dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.

 

III

ZADANIA ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 1. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy:
 1. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
 2. nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 3. opracowanie i realizowanie indywidualnego programu terapii dziecka z uwzględnieniem działań wspierających jego rodzinę w realizacji programu,
 4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzania zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

2.Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:

 1. modelowanie pracy z dzieckiem, udzielanie porad i instrukcji dotyczących pracy z dzieckiem,
 2. udzielanie pomocy w zakresie nabywania i kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
 3. udzielanie porad dotyczących przystosowania warunków domowych do potrzeb dziecka oraz pozyskiwania i wykorzystywania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i sprzętu,
 4. udzielanie instruktażu i konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
 5. wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,

3.Zespół działa w oparciu o „Regulamin pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolbuszowej”.

 

 

IV

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 1. Koordynator  zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
 1. Koordynuje pracę zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, monitoruje dokumentację,
 2. Odpowiada za przygotowanie przez zespół programu terapeutycznego, prawidłowe dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym spotkań zespołu WWRDz,
 3. Organizuje cykliczne spotkania zespołu, które poświęcone są omówieniu problemów dziecka i jego rodziny, ewaluacji programów, a także ustalaniu dalszego przebiegu i rodzaju zajęć specjalistycznych dla dziecka,
 4. Informuje dyrektora o poczynaniach zespołu.
 1. Psycholog:
 1. Przeprowadza diagnozę psychologiczną w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,
 2. Ustala wraz z innymi członkami zespołu WWRDz indywidualny program terapeutyczny,
 3. Prowadzi zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
 4. Wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
 5. Udziela rodzicom pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wskazówek do pracy z dzieckiem,
 6. Koordynuje współpracę z rodzicami,
 7. Na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię psychologiczną.

 

 1. Pedagog specjalny / terapeuta:
 1. Przeprowadza diagnozę pedagogiczną w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,
 2. Ustala wraz z innymi członkami zespołu WWRDz indywidualny program terapeutyczny,
 3. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dzieckiem mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
 4. Przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
 5. Wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
 6. Na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię pedagogiczną.

 

 1. Logopeda:
 1. Przeprowadza diagnozę logopedyczną,
 2. Ustala wraz z innymi członkami zespołu WWRDz indywidualny program terapeutyczny,
 3. Prowadzi terapię logopedyczną, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
 4. Przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
 5. Wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
 6. Na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię pedagogiczną.

 

 1. Rehabilitant / specjalista z zakresu usprawniania ruchowego:
 1. Ustala wraz z innymi członkami zespołu WWRDz indywidualny program terapeutyczny,
 2. Prowadzi zajęcia mające na celu pobudzanie rozwoju dziecka, a w szczególności naprowadzanie na prawidłowy wzorzec ruchowy i aktywne wykonywanie ruchu, stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
 3. Przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
 4. Wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka.

V

DOKUMENTACJA PRACY ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach zajęć wczesnego wspomagania poprzez:

 1. Prowadzenie indywidualnych dzienników zajęć,
 2. Opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych,
 3. Opracowanie oceny postępów dziecka,
 4. Opracowanie specjalistycznych opinii.

VI

WYMIAR, MIEJSCE PRACY I RODZAJE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną przez terapeutę określonej specjalności według ustalonego harmonogramu,
 3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 5. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do:
 1. Udziału w zajęciach prowadzonych z dzieckiem oraz w zajęciach organizowanych dla  rodziców/opiekunów dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
 2. Informacji na temat potrzeb, możliwości i postępów czynionych przez dziecko,
 3. Uzyskiwania porad, instrukcji i konsultacji dotyczących pracy z dzieckiem,
 4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących indywidualnego programu pracy z dzieckiem.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:
 1. Systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań,
 2. W razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie sekretariatu poradni o nieobecności dziecka (telefonicznie, osobiście lub pisemnie) w celu ustalenia nowego terminu,
 3. Nieprzyprowadzania na zajęcia dzieci chorych.
 1. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia.

 

Procedura została opracowana na zebraniu samokształceniowym pracowników poradni w dniu  22 grudnia 2017r. Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.